Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre kariérny portál spoločnosti Kaufland

Tieto zásady ochrany osobných údajov pre kariérny portál spoločnosti Kaufland (ďalej len „zásady“) boli vypracované v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“).

Pri návšteve nášho kariérneho portálu chceme, aby si sa cítil bezpečne a príjemne. Ochrane tvojho súkromia prikladáme veľký význam, nakoľko ochranu osobných údajov považujeme za znak kvality nielen vo vzťahu k zákazníkom, ale rovnako aj vo vzťahu k našim zamestnancom a uchádzačom o zamestnanie. Cieľom nasledujúcich ustanovení je informovať ťa o našom zaobchádzaní pri získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov pri tvojej návšteve a používaní kariérneho portálu spoločnosti Kaufland.

1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ

Pokiaľ nie je v týchto zásadách uvedené inak, je prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ spoločnosť:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Sídlo: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

(ďalej len „Kaufland“)

e-mail: personalne@kaufland.sk

tel.č.: 02/ 49 59 04 78

2. Kontaktný formulár / E-mail / Telefonický hovor
Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov:
Je pre nás samozrejmosťou, že osobné údaje, ktoré nám poskytneš vyplnením kontaktného formulára, prostredníctvom telefonického hovoru alebo e-mailu, spracúvame dôverným spôsobom. Tvoje osobné údaje používame výlučne na účely spracovania tvojho dopytu.  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu spracovávať žiadosti o zamestnanie a zodpovedať otázky návštevníkov nášho kariérneho portálu, a tým neustále prispievať k zvyšovaniu ich spokojnosti.   

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov: Prenos osobných údajov na tretiu stranu mimo spoločnosti Kaufland zásadne vylučujeme.  Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu údajov prostredníctvom nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní, pravidelne z našej strany kontrolovaní a zmluvne viazaní v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ.

Okrem toho môže nastať situácia, že bude potrebné tvoj dopyt postúpiť na inú spoločnosť v rámci skupiny Kaufland (napr. v prípade, ak sa tvoj dopyt priamo týka tejto spoločnosti), za účelom jeho spracovania.

V týchto prípadoch bude tvoj dopyt pred jeho postúpením anonymizovaný takým spôsobom, aby si iná spoločnosť skupiny Kaufland nemohla spojiť tento dopyt s tvojou osobou. Ak by bolo v konkrétnom prípade nevyhnutné postúpiť tvoje údaje inej spoločnosti skupiny Kaufland, budeme ťa o tejto potrebe vopred informovať a požiadame ťa o udelenie príslušného súhlasu.

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Všetky údaje, ktoré si nám poskytol v súvislosti s tvojim dopytom zaslaným prostredníctvom tejto webstránky alebo e-mailu, budú z našej strany najneskôr do 90 dní po tom, čo ti bude odoslaná finálna odpoveď, vymazané resp. trvalo anonymizované. Uchovávanie údajov po dobu 90 dní po zaslaní finálnej odpovede odzrkadľuje skutočnosť, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budeš po diručení odpovede opätovne kontaktovať v tej istej záležitosti, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu korešpondenciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už žiadatelia nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich žiadostiam.   
Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba (viď. bod 7 nižšie), Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po konečnej odpovedi, aby sme dokázali, že sme Vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.

3. Online systém pre  nábor zamestnancov
Spoločnosť Kaufland neustále hľadá kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. Dovoľujeme si ťa upozorniť, že žiadosti o zamestnanie, ktoré nám pošleš prostredníctvom e-mailu, sú k nám prenášané v nezašifrovanej forme. Z tohto dôvodu ťa prosíme, aby si na tento účel používal iba náš online systém pre  nábor zamestnancov. Zohľadni tiež prosím aj podmienky spracúvania osobných údajov uvedené v osobitných zásadách ochrany osobných údajov pre náš Online systém pre nábor zamestnancov.

4. Spracúvanie osobných údajov  v prípade použitia funkcie „zdieľať“
V záujme ochrany osobných údajov sme sa rozhodli nezahrnúť funkciu „zdieľať“ obsah kariérneho portálu na rôzne sociálne siete prostredníctvom sociálnych pluginov zabudovaných priamo do nášho kariérneho portálu.  Preto sú všetky funkcie „zdieľať“ na našom kariérnom portáli implementované len prostredníctvom zdieľania internetového odkazu. Internetový odkaz sa najprv zobrazí v novom okne prostredníctvom stránky príslušnej sociálnej siete. Samotným otvorením tejto stránky nedochádza k prenosu žiadnych údajov na poskytovateľa sociálnej siete. Profilovanie vykonávané tretími stranami je preto vylúčené. V každom prípade však nechceme tým užívateľom, ktorí si želajú obsah nášho kariérneho portálu „zdieľať“ na sociálnych sieťach, v tejto možnosti brániť. Len v prípade, ak po otvorení nového okna sami vedome kliknete na tlačidlo „zdieľať“, dochádza k prenosu údajov na poskytovateľa Vami zvolenej sociálnej siete.

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pri používaní funkcie „zdieľať“ je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu umožniť užívateľom nášho kariérneho portálu používať funkciu „zdieľať“ na dobrovoľnej báze.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov: V rámci „zdieľania“ obsahu nášho kariérneho portálu prostredníctvom sociálnych sietí môže dôjsť k prenosu určitých dát na poskytovateľa sociálnej siete, ako napr.

 • adresa tejto webstránky,
 • dátum a čas otvorenia webstránky resp. kliknutia na tlačidlo „zdieľať“,
 • informácie o použitom internetovom prehliadači a operačnom systéme,
 • tvoja aktuálna IP-adresa,
 • tebou zdieľaný obsah.

Tebou zdieľaný obsah môže byť následne, v zmysle tvojich vlastných nastavení ochrany súkromia tvojho účtu na príslušnej sociálnej sieti, viditeľný aj pre iných užívateľov danej sociálnej siete. Pokiaľ si v čase kliknutia na tlačidlo „zdieľať“ súčasne prihlásený na príslušnej sociálnej sieti, je poskytovateľ tejto sociálnej siete schopný z vyššie uvedených údajov určiť aj tvoje užívateľské resp. skutočné meno. Tieto údaje môžu byť potom prostredníctvom poskytovateľa sociálnej siete spracúvané aj mimo územia Európskej únie. Kaufland nemá žiadny dosah na rozsah, spôsob a účel spracúvania údajov zo strany poskytovateľa sociálnej siete. Zober, prosím, na vedomie, že poskytovateľ sociálnej siete je schopný prostredníctvom vyššie uvedených údajov vytvárať pseudonymizované a dokonca aj individualizované užívateľské profily.

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Doba, po ktorú zostane tvoj zdieľaný obsah zobrazený na príslušnej sociálnej sieti, závisí od tvojich vlastných nastavení ochrany súkromia tvojho účtu na danej sociálnej sieti a od pravidiel ochrany osobných údajov uplatňovaných danou sociálnou sieťou. Kaufland nemá na dobu uchovávania tvojich osobných údajov zo strany poskytovateľa sociálnej siete žiadny dosah.

5. Použitie cookies

Prevádzkovateľ, účely spracúvania údajov a právne základy:

My, Kaufland Slovenská republika v.o.s., sme prevádzkovateľom pri spracúvaní údajov v súvislosti s použitím takzvaných cookies a iných podobných technológií pre spracúvanie užívateľských údajov na všetkých (pod-) doménach na www.kaufland.sk.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartphone, apod.), keď navštívite naše webové stránky. Cookies na vašom koncovom zariadení nespôsobujú žiadne škody, neobsahujú žiadne víry, trójske kone či iný škodlivý software. Do cookies sa ukladajú informácie, ktoré vždy vyplývajú z používania konkrétneho koncového zariadenia. To však neznamená, že by sme týmto spôsobom priamo získali informácie o Vašej identite.  

Použitie cookies a iných technológií pre spracúvanie užívateľských údajov slúži, podľa kategórie cookies, resp. inej technológie, na nasledujúce účely:

 • Technická nutnosť: Toto sú cookies a podobné metódy, bez ktorých by ste naše služby nemohli používať (napr. správne zobrazenie našej webovej stránky/funkcií, ktoré chcete používať, uloženie vášho prihlásenia v prihlasovacej oblasti, atď.).
 • Preferencie: Pomocou týchto technológií môžeme zohľadniť vaše skutočné či predpokladané preferencie, aby ste naše webové stránky mohli používať pohodlne. Napríklad vám môžeme podľa vašich nastavení naše webové stránky zobraziť v reči, ktorá vám vyhovuje. Okrem toho týmto spôsobom aj zabraňujeme tomu, aby sa vám zobrazovali produkty, ktoré prípadne nie sú vo vašom regióne dostupné.
 • Štatistika: Tieto technológie nám umožňujú vyhotoviť anonymné štatistiky k používaniu našich služieb za účelom ich navrhovania podľa potreby. Týmto spôsobom môžeme napríklad určiť, akým spôsobom môžeme naše webové stránky ešte vylepšiť zvyklostiam našich užívateľov.
 • Marketing: Umožňuje nám zobrazovať vám reklamný obsah vhodný pre vás, ktorý sa zakladá na analýze vášho používateľského správania. Vaše užívateľské správanie sa dá sledovať aj na rôznych webových stránkach, prehliadačoch alebo koncových zariadeniach pomocou ID používateľa (jedinečný identifikátor).

V rámci používania cookies a podobných technológií pre spracúvanie užívateľských údajov sa budú v závislosti od účelu spracúvať predovšetkým nasledujúce typy osobných údajov:

Technická nutnosť

 • Vstupy užívateľa, aby sa mohli uchovať vstupy na viacerých podstránkach (napr. voľba vašej preferovanej predajne v Hľadaní predajne);
 • Autentifikačné údaje na identifikáciu užívateľa po prihlásení na získanie prístupu k autorizovanému obsahu pri nasledujúcich návštevách (napr. prístup k zákazníckemu kontu);
 • Udalosti súvisiace  s bezpečnosťou (napr. rozoznanie často neúspešných pokusov o prihlásenie);
 • Dáta na prehrávanie multimediálneho obsahu (napr. prehrávanie (produktových) videí, ktoré si vybral užívateľ).

Preferencie:

 • Nastavenia prispôsobenia používateľského rozhrania, ktoré nie sú spojené s trvalým identifikátorom (napr. aktívna voľba jazyka alebo konkrétne zobrazenie vyhľadávacích dopytov alebo máp v Hľadaní predajne).

Štatistika:

 • Pseudonymizovaný užívateľský profil s informáciami o používaní našich webových stránok. Toto zahrnuje predovšetkým:
  • Typ/verzia prehliadača,
  • používaný operačný systém,
  • Referrer-URL (stránka, ktorú ste navštívili predtým),
  • názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),
  • čas požiadavky servera,
  • individuálne ID užívateľa a
  • spustené udalosti na webovej stránke (správanie pri surfovaní).
 • IP adresa sa pri tomto pravidelne anonymizuje, takže vysledovateľnosť Vašej osoby pomocou tejto adresy je zásadne vylúčená.
 • Vaše užívateľské ID spojíme s ďalšími údajmi o vás (napr. meno, e-mailová adresa, atď.) iba s vašim osobitným výslovným súhlasom (pozri napr. bod 6 týchto Zásad o ochrane údajov). Na základe samotného užívateľského ID nie je možné zistiť Vašu totožnosť.

Marketing

 • Pseudonymizovaný užívateľský profil s informáciami o používaní našich webových stránok. Toto zahŕňa predovšetkým:
  • IP adresu,
  • individuálne užívateľské ID;
  • potenciálne záujmy o produkt,
  • spustené udalosti na webovej stránke (správanie pri surfovaní).
 • IP adresa sa pri tomto pravidelne anonymizuje, takže vysledovateľnosť Vašej osoby pomocou tejto adresy je zásadne vylúčená.
 • Vaše užívateľské ID spojíme s ďalšími údajmi o vás (napr. meno, e-mailová adresa, atď.) iba s vašim osobitným výslovným súhlasom (pozri napr. bod 6 týchto Zásad o ochrane údajov). Na základe samotného užívateľského ID nie je možné vyvodiť akékoľvek závery o vašej osobe. Užívateľské ID a jemu príslušné užívateľské profily môžeme príp. zdieľať cez poskytovateľov reklamných sietí tretím stranám.

Právnym základom pre použitie cookies pre preferencie, štatistiku a marketing a podobných technológií je váš súhlas podľa článku 6 odstavca 1 písmena a) Nariadenia EÚ. Právnym základom pre použitie technicky nutných cookies a podobných technológií je článok 6 odstavec 1 písmeno b) Nariadenia EÚ, to znamená, že vaše údaje spracúvame na účely poskytovania našich služieb počas prípravy alebo vykonávania zmluvy.

5.1 Webtracking prostredníctvom nástroja Adobe Analytics

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Údaje, ktoré získame počas vášho používania našej webstránky (t. j. webstránka, z ktorej bol súbor vyžiadaný, názov súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, stav prístupu ako „súbor prenesený“ alebo „súbor nenájdený“ a pod., opis typu používaného internetového prehliadača a anonymizovaná IP-adresa skrátená o tri posledné číslice), budú z našej strany použité na účely skvalitňovania užívateľského prostredia, štatistického vyhodnocovania, prispôsobovania našich webstránok vašim potrebám, zobrazovania reklamy (zobrazovanie informácií o produktoch na príslušných „ikonách“ tejto webstránky, ktoré zodpovedajú vášmu „klikaniu“ na stránke www.kaufland.sk) a na zamedzenie znefunkčnenia našej webstránky. V tejto súvislosti používame súbory Cookies, ktorými sa riadi nastavenie vášho pripojenia na naše webstránky počas vašej návštevy. V tejto súvislosti bude zo strany nami poverenej spoločnosti Adobe Systems GmbH vytvorený permanentný súbor Cookie vo vašom internetovom prehliadači za účelom vytvorenia pseudonymizovaného užívateľského profilu. Tento permanentný súbor Cookie nám umožňuje opätovné rozpoznanie vášho prehliadača pri ďalšej návšteve našej webstránky. Uvedené nám slúži na účely reklamy, prieskumu trhu a prispôsobenia nastavení našej webstránky, ktoré by  najviac zodpovedalo vašim potrebám.

Údaje získané prostredníctvom Adobe-Analytics-Technologie nebudú použité na účely identifikovania konkrétneho návštevníka našej webstránky. Užívateľské údaje uložené v súbore Cookie rovnako nebudú priradené k osobným údajom nositeľa pseudonymu. Právnym základom pre uchovávanie a používanie permanentného súboru Cookie je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Adobe Systems GmbH môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku. V takom prípade bude zo strany spoločnosti Adobe vytvorený vo vašom prehliadači permanentný „Do not track“ Cookie a nástroj Adobe Analytics Technologie viac nebude vo vzťahu k vám používaný.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prístup k údajom z vášho zákazníckeho konta Kaufland majú len príslušné odborné oddelenia v rámci skupiny Kaufland (Marketing / Business Inteligence ), ktoré sú poverené starostlivosťou o webstránku www.kaufland.sk a o zákaznícke kontá Kaufland. Pokiaľ spoločnosť Adobe Systems GmbH alebo ďalší technický poskytovatelia služieb získajú prístup k vašim osobným údajom z dôvodu nevyhnutnosti poskytnutia odbornej podpory, bude s nimi uzatvorená zmluva o spracúvaní údajov z poverenia v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ.

5.2 Nástroj Google Conversion Tool

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Táto webstránka používa okrem toho nástroj Google Conversion Tool za účelom pseudonymizovanej internej analýzy úspešnosti  zobrazenej reklamy. Pokiaľ sa na našu webstránku dostanete skrz kliknutie na tam zobrazenú reklamu Kauflandu (textová reklama, reklamný banner), bude prostredníctvom tam umiestneného reklamného banneru vo vašom internetovom prehliadači uložený súbor Cookie. Pokiaľ bol predmetný reklamný banner súčasťou reklamnej kampane spoločnosti Google, vytvorí Google príslušný súbor Cookie pri kliknutí na reklamný banner. Náš konverzný partner, rovnako ani Kaufland, nemôže následne vidieť, aké iné internetové stránky ste navštívili. V tejto súvislosti nezhromažďujeme ani nezískavame žiadne údaje, na základe ktorých by bolo možné vás osobne identifikovať. Informácie získané pomocou Conversion Trackings slúžia výlučne na účely štatistického vyhodnocovania úspešnosti a využívania našich reklamných kampaní. Tieto súbory Cookies strácajú platnosť po uplynutí doby 30 dní. Právnym základom pre toto použitie technológie cookie  je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Pokiaľ sa na tejto analýze nechcete zúčastniť, môžete prostredníctvom nastavení vášho internetového prehliadača ukladanie súborov Cookies deaktivovať alebo cez tento odkaz (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) podať námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Informácia, že ste sa ako anonymný návštevník stránky na našu webstránku dostali prostredníctvom reklamného banneru Kaufland, bude načítaná z vášho súboru Cookie a spracúvaná Kauflandom a naším konverzným partnerom (napr. Google) na anonymnom základe. Vaše osobné údaje nebudú postúpené na tretiu stranu.

5.3 Reklamná sieť Google Display

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame okrem toho technológie pre tzv. Remarketing od spoločnosti Google. Za týmto účelom vytvárame súbory Cookies, aby sme váš počítač opätovne rozpoznali na iných webstránkach, ktoré sa podieľajú na reklamnej sieti Google Display, a to na základe protokolovaných údajov (návšteva našej webstránky vrátane dátumu a času návštevy, prednostne používaný jazyk, typ internetového prehliadača a operačného systému) a aby sa vám na týchto stránkach zobrazovali reklamy ušité na mieru podľa vašich predpokladaných záujmov. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kategórie, na základe ktorých vám je prostredníctvom tejto technológie zobrazovaná reklama založená na vašich záujmoch v rámci celej reklamnej siete Google Display - si môžete pozrieť a prispôsobiť (pridať alebo odstrániť záujmy) prostredníctvom „Nastavenia reklám“ na stránke spoločnosti Google. Prostredníctvom tohto nástroja môžete namietať používanie súborov Cookies na účely reklamy prispôsobenej vašim záujmom v reklamnej sieti Google Display ako takej, ak si stiahnete a nainštalujete plugin na deaktiváciu používania súborov Cookies do vášho internetového prehliadača. Ďalšie informácie k personalizovanému zobrazovaniu reklamy prostredníctvom Googlu nájdete tiež tu.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštevujete iné webstránky na internete, ktorých poskytovatelia poskytli svoje reklamné plochy reklamnej sieti Google Display, budú informácie zo súboru Cookie poskytovateľom tejto webstránky automaticky načítané za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe vašich predpokladaných záujmov. Tieto informácie o dočasnom anonymnom vyhodnotení nebudú uchovávané prevádzkovateľmi iných webstránok.

5.4 Služba Facebook Conversion Technologie

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame služby „Facebook Conversion Pixel“ a „Facebook Remarketing“. Na základe služby Facebook Conversion Pixels dokážeme my a Facebook rozpoznať, že niekto klikol na našu reklamu na Facebooku, na základe čoho bol presmerovaný na našu webstránku. Nedokážeme však vidieť, aké iné webstránky ste navštívili. Údaje získané prostredníctvom služby Facebook Conversion Pixel slúžia výlučne na účely štatistického vyhodnocovania úspešnosti a využívania našich reklamných kampaní na Facebooku. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Prostredníctvom služby Facebook Remarketing Technologie môžu byť užívatelia, ktorí navštívili naše webstránky,  opätovne oslovovaní prostredníctvom cielenej reklamy na stránkach Facebooku. Kaufland nezhromažďuje ani nezískava v tejto súvislosti žiadne informácie, ktorým užívateľom Facebooku bola takáto cielená reklama skutočne zobrazená. Identifikácia konkrétneho užívateľa rovnako z našej strany nie je možná. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kedykoľvek môžete takéto spracúvanie údajov namietať. Za týmto účelom musíte len kliknúť na nasledujúci odkaz (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej stránky potvrdiť vašu námietku.

Bližšie informácie o účeloch a rozsahu získavania a spracúvania vašich osobných údajov prostredníctvom Facebooku, ako aj možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia na Facebooku nájdete vo Facebook Datenrichtlinie. Prostredníctvom Digital Advertising Alliance v USA, Digital Advertising Alliance of Canada v Kanade resp. cez European Interactive Digital Advertising Alliance v Európe resp. prostredníctvom nastavení vášho koncového zariadenia, ich môžete deaktivovať tak, aby vám nebola zobrazovaná cielená reklama zo strany Facebooku a iných podieľajúcich sa spoločností.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Na základe služby Facebook Conversion Pixels dokážeme my a Facebook rozpoznať, že niekto klikol na našu reklamu na Facebooku, na základe čoho bol presmerovaný na našu webstránku. Informácie vytvorené prostredníctvom súboru Cookie a/alebo grafiky o používaní našej webstránky sú prenášané na servery spoločnosti Facebook v USA, kde sú uchovávané. Facebook používa takto získané informácie za účelom vyhodnocovania správania užívateľov s ohľadom na Facebook reklamu. Facebook môže tieto údaje prípadne aj ďalej prenášať na tretie strany, pokiaľ mu takáto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov alebo tretia strana pre Facebook spracúva osobné údaje na základe poverenia. Vaša IP-adresa nebude spájaná zo strany Facebooku s inými údajmi uchovávanými Facebookom.

5.5 Retargeting a meranie úspešnosti reklamy prostredníctvom nástroja Weerfolgsmessung Double Click

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame technológiu pre tzv. Retargeting od spoločnosti  Double Click. Účel služieb poskytovaných zo strany Double Click pozostáva v opakovanom rozpoznaní skorších návštevníkov webových stránok reklamných zákazníkov Double Click (webstránky, aplikácie a newslettery) za účelom zobrazovania personalizovaných reklamných bannerov. Double Click používa na tento účel súbory Cookies, ktoré žiadnym spôsobom neumožňujú osobnú identifikáciu konkrétneho návštevníka webstránok. Právnym základom pre toto ukladanie údajov a ich použitie prostredníctvom permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou týchto súborov Cookies môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť tu uvedený odkaz (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštívite iné webstránky, ktorých poskytovatelia sú rovnako zákazníkmi Double Click, budú informácie z permanentného súboru Double Click-Cookie načítané (to súwebové stránky navštívené prostredníctvom prehliadača) za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe histórie prehliadania.

8.6 Retargeting technológia a meranie úspešnosti reklamy nástrojom spoločnosti Adform

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame technológiu pre tzv. Retargeting od spoločnosti Adform. Účel služieb poskytovaných spoločnosťou Adform pozostáva v opakovanom rozpoznaní bývalého návštevníka stránok zákazníkov spoločnosti Adform za účelom zobrazovania personalizovaných reklamných bannerov. Adform používa na tento účel súbory Cookies, ktoré žiadnym spôsobom neumožňujú osobnú identifikáciu konkrétneho návštevníka našej webstránky. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Adform môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštevujete iné webstránky, ktorých poskytovatelia sú rovnako zákazníkmi spoločnosti Adform, budú informácie z permanentného súboru Cookie spoločnosti Adform načítané za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe histórie prehliadania.

5.7 Retargeting technológia a meranie úspešnosti reklamy nástrojom spoločnosti Etarget

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame technológiu pre tzv. Retargeting od spoločnosti Etarget. Účel služieb poskytovaných spoločnosťou Etarget pozostáva v opakovanom rozpoznaní bývalého návštevníka stránok zákazníkov spoločnosti Etarget za účelom zobrazovania personalizovaných reklamných bannerov. Etarget používa na tento účel súbory Cookies, ktoré žiadnym spôsobom neumožňujú osobnú identifikáciu konkrétneho návštevníka našej webstránky. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Etarget môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštevujete iné webstránky, ktorých poskytovatelia sú rovnako zákazníkmi spoločnosti Etarget, budú informácie z permanentného súboru Cookie spoločnosti Etarget načítané za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe histórie prehliadania.

5.8 Retargeting technológia a meranie úspešnosti reklamy nástrojom spoločnosti Gemius

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame technológiu vyhodnocovanie reklám a štatistické zisťovania od spoločnosti Gemius. Účel služieb poskytovaných spoločnosťou Gemius pozostáva v anonymnom vyhodnocovaní štatistických údajov o zásahu reklám a ich úspešnosti a o anonymizovanom užívateľskom správaní na sledovaných webstránkach. Gemius používa na tieto účely súbory Cookies, ktoré žiadnym spôsobom neumožňujú osobnú identifikáciu konkrétneho návštevníka našej webstránky. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Gemius môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača vyplníte zisťovací dotazník o vašom správaní na internete, tak spoločnosť Gemius spojí vaše socio-demografické údaje s vašou štatistickou históriou správania na sledovaných webstránkach. Gemius nespracováva vaše osobné údaje ani ich neukladá.

 

5.9 Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania Cookies

Dobu uchovávania cookies môžete zistiť v našich ustanoveniach k používaniu cookies. Ak sa v stĺpci „Priebeh“ nachádza údaj „trvalý“, bude táto cookie vždy uložená natrvalo, až kým neodvoláte svoj príslušný súhlas.


5.10 Prehľad všetkých možností námietok

Nižšie uvedené analytické nástroje a nástroje pre tzv. tracking v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ sú prepojené s našou webstránkou. Ich použitie môžete namietať s účinnosťou do budúcnosti kliknutím na príslušné odkazy uvedené v tabuľke.

Poskytovateľ služby: Adobe Webtracking System; Odkaz na možnosť namietať
Poskytovateľ služby: Google Conversion Tool; Odkaz na možnosť namietať

Poskytovateľ služby: Google-Display-reklamná sieť; Odkaz na možnosť namietať

Poskytovateľ služby: Facebook Conversion Technologie; Odkaz na možnosť namietať

Poskytovateľ služby: Retargeting a nástroj na meranie úspešnosti reklamy Double Click: Odkaz na možnosť namietať

Poskytovateľ služby: Retargeting und nástroj na meranie úspešnosti reklamy Adform; Odkaz na možnosť namietať
Poskytovateľ služby: : Retargeting und nástroj na meranie úspešnosti reklamy Etarget; Odkaz na možnosť namietať
Poskytovateľ služby: : Retargeting und nástroj na meranie úspešnosti reklamy Gemius; Odkaz na možnosť namietať

6. Šifrovanie
Kaufland prijíma rôznorodé technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme v čo najvyššej možnej miere chránili tvoje údaje pred možnými nežiaducimi prístupmi. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia sme zaviedli aj šifrovacie procesy. Tebou poskytnuté údaje budú prenášané a ich pravosť overovaná v zašifrovanej forme prostredníctvom protokolu SSL (tzv. Secure Socket Layer), aby sa zabránilo ich zneužitiu tretími stranami. Uvedené si môžeš všimnúť v stavovom riadku tvojho prehliadača, kde je viditeľný symbol zamknutého zámku a cieľová adresa začína v tvare „https....“.

7. Práva dotknutej osoby
Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia EÚ máš kedykoľvek právo získať na základe žiadosti bezplatný prístup k osobným údajom uchovávaným Kauflandom k tvojej osobe.

Súčasne máš v zmysle čl. 16 Nariadenia EÚ právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov uchovávaných k tvoje osobe.

Okrem toho ti v zmysle čl. 17 Nariadenia EÚ prináleží právo požadovať vymazanie tvojich osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedený v tomto čl. 17 Nariadenia EÚ (napr. pokiaľ Vaše údaje nie sú viac potrebné na účely rozhodnutia o prijatí do zamestnania alebo ak ste udelený súhlas odvolali).

V zmysle čl. 18 Nariadenia EÚ máš ďalej právo, pri splnení zákonných predpokladov, požadovať obmedzenie spracúvania tvojich osobných údajov.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia EÚ prináleží ti právo namietať v zmysle čl. 21 Nariadenia EÚ. Pokiaľ namietaš proti spracúvaniu osobných údajov, do budúcnosti sa viac spracúvanie nebude realizovať, pokiaľ Kaufland nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre ďalšie pokračovanie spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Pokiaľ si spracúvané osobné údaje poskytol sám, máš právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia EÚ.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia EÚ, máš možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžeš písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov.

Každá dotknutá osoba má okrem vyššie uvedeného právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.  

8. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Na zodpovednú osobu spoločnosti Kaufland pre oblasť osobných údajov sa môžeš obrátiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Právo a Compliance

Adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
E-mail:  dataprotection@kaufland.sk