Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre kariérny portál spoločnosti Kaufland

Tieto zásady ochrany osobných údajov pre kariérny portál spoločnosti Kaufland (ďalej len „zásady“) boli vypracované v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“).

Pri návšteve nášho kariérneho portálu chceme, aby si sa cítil bezpečne a príjemne. Ochrane tvojho súkromia prikladáme veľký význam, nakoľko ochranu osobných údajov považujeme za znak kvality nielen vo vzťahu k zákazníkom, ale rovnako aj vo vzťahu k našim zamestnancom a uchádzačom o zamestnanie. Cieľom nasledujúcich ustanovení je informovať ťa o našom zaobchádzaní pri získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov pri tvojej návšteve a používaní kariérneho portálu spoločnosti Kaufland.

1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ

Pokiaľ nie je v týchto zásadách uvedené inak, je prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ spoločnosť:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Sídlo: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

(ďalej len „Kaufland“)

e-mail: personalne@kaufland.sk

tel.č.: 02/ 49 59 04 78

2. Kontaktný formulár / E-mail / Telefonický hovor / Písomná korešpodencia

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Je pre nás samozrejmosťou, že osobné údaje, ktoré nám poskytneš vyplnením kontaktného formulára, prostredníctvom telefonického hovoru, písomnej korešpodencie  alebo e-mailu, spracúvame dôverným spôsobom. Tvoje osobné údaje používame výlučne na účely spracovania tvojho dopytu.  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu spracovávať žiadosti o zamestnanie a zodpovedať otázky návštevníkov nášho kariérneho portálu, a tým neustále prispievať k zvyšovaniu ich spokojnosti.   

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov: Prenos osobných údajov na tretiu stranu mimo spoločnosti Kaufland zásadne vylučujeme.  Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu údajov prostredníctvom nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní, pravidelne z našej strany kontrolovaní a zmluvne viazaní v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ.

Okrem toho môže nastať situácia, že bude potrebné tvoj dopyt postúpiť na inú spoločnosť v rámci skupiny Kaufland (napr. v prípade, ak sa tvoj dopyt priamo týka tejto spoločnosti), za účelom jeho spracovania.

V týchto prípadoch bude tvoj dopyt pred jeho postúpením anonymizovaný takým spôsobom, aby si iná spoločnosť skupiny Kaufland nemohla spojiť tento dopyt s tvojou osobou. Ak by bolo v konkrétnom prípade nevyhnutné postúpiť tvoje údaje inej spoločnosti skupiny Kaufland, budeme ťa o tejto potrebe vopred informovať a požiadame ťa o udelenie príslušného súhlasu.

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Všetky údaje, ktoré si nám poskytol v súvislosti s tvojim dopytom zaslaným prostredníctvom tejto webstránky alebo e-mailu, budú z našej strany najneskôr do 90 dní po tom, čo ti bude odoslaná finálna odpoveď, vymazané resp. trvalo anonymizované. Uchovávanie údajov po dobu 90 dní po zaslaní finálnej odpovede odzrkadľuje skutočnosť, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budeš po diručení odpovede opätovne kontaktovať v tej istej záležitosti, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu korešpondenciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už žiadatelia nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich žiadostiam.   
Ak si uplatníte svoje práva ako dotknutá osoba (viď. bod 7 nižšie), Vaše osobné údaje sa budú uchovávať 3 roky po konečnej odpovedi, aby sme dokázali, že sme Vám poskytli komplexné informácie a že boli splnené zákonné požiadavky.

3. Online systém pre  nábor zamestnancov
Spoločnosť Kaufland neustále hľadá kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. Dovoľujeme si ťa upozorniť, že žiadosti o zamestnanie, ktoré nám pošleš prostredníctvom e-mailu, sú k nám prenášané v nezašifrovanej forme. Z tohto dôvodu ťa prosíme, aby si na tento účel používal iba náš online systém pre  nábor zamestnancov. Zohľadni tiež prosím aj podmienky spracúvania osobných údajov uvedené v osobitných zásadách ochrany osobných údajov pre náš Online systém pre nábor zamestnancov.

4. Spracúvanie osobných údajov  v prípade použitia funkcie „zdieľať“
V záujme ochrany osobných údajov sme sa rozhodli nezahrnúť funkciu „zdieľať“ obsah kariérneho portálu na rôzne sociálne siete prostredníctvom sociálnych pluginov zabudovaných priamo do nášho kariérneho portálu.  Preto sú všetky funkcie „zdieľať“ na našom kariérnom portáli implementované len prostredníctvom zdieľania internetového odkazu. Internetový odkaz sa najprv zobrazí v novom okne prostredníctvom stránky príslušnej sociálnej siete. Samotným otvorením tejto stránky nedochádza k prenosu žiadnych údajov na poskytovateľa sociálnej siete. Profilovanie vykonávané tretími stranami je preto vylúčené. V každom prípade však nechceme tým užívateľom, ktorí si želajú obsah nášho kariérneho portálu „zdieľať“ na sociálnych sieťach, v tejto možnosti brániť. Len v prípade, ak po otvorení nového okna sami vedome kliknete na tlačidlo „zdieľať“, dochádza k prenosu údajov na poskytovateľa Vami zvolenej sociálnej siete.

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pri používaní funkcie „zdieľať“ je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu umožniť užívateľom nášho kariérneho portálu používať funkciu „zdieľať“ na dobrovoľnej báze.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov: V rámci „zdieľania“ obsahu nášho kariérneho portálu prostredníctvom sociálnych sietí môže dôjsť k prenosu určitých dát na poskytovateľa sociálnej siete, ako napr.

 • adresa tejto webstránky,
 • dátum a čas otvorenia webstránky resp. kliknutia na tlačidlo „zdieľať“,
 • informácie o použitom internetovom prehliadači a operačnom systéme,
 • tvoja aktuálna IP-adresa,
 • tebou zdieľaný obsah.

Tebou zdieľaný obsah môže byť následne, v zmysle tvojich vlastných nastavení ochrany súkromia tvojho účtu na príslušnej sociálnej sieti, viditeľný aj pre iných užívateľov danej sociálnej siete. Pokiaľ si v čase kliknutia na tlačidlo „zdieľať“ súčasne prihlásený na príslušnej sociálnej sieti, je poskytovateľ tejto sociálnej siete schopný z vyššie uvedených údajov určiť aj tvoje užívateľské resp. skutočné meno. Tieto údaje môžu byť potom prostredníctvom poskytovateľa sociálnej siete spracúvané aj mimo územia Európskej únie. Kaufland nemá žiadny dosah na rozsah, spôsob a účel spracúvania údajov zo strany poskytovateľa sociálnej siete. Zober, prosím, na vedomie, že poskytovateľ sociálnej siete je schopný prostredníctvom vyššie uvedených údajov vytvárať pseudonymizované a dokonca aj individualizované užívateľské profily.

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Doba, po ktorú zostane tvoj zdieľaný obsah zobrazený na príslušnej sociálnej sieti, závisí od tvojich vlastných nastavení ochrany súkromia tvojho účtu na danej sociálnej sieti a od pravidiel ochrany osobných údajov uplatňovaných danou sociálnou sieťou. Kaufland nemá na dobu uchovávania tvojich osobných údajov zo strany poskytovateľa sociálnej siete žiadny dosah.

5. Používanie digitálneho asistenta - Chatbotu

Máš možnosť využívať nášho digitálneho asistenta - Chatbot, ktorý funguje na báze textov.

5.1 Digitálny asistent - Chatbot

Účel spracúvania údajov/právnyzáklad : Interakcia s digitálnym asistentom – Chatbot prebieha cez kariérnu stránku www.kariera.kaufland.sk, ako aj cez filiálkové terminály.

Digitálny asistent – Chatbot ponúka tri funkcie:

1)    zodpovedanie otázok
2)    vyhľadávanie pozícií
3)    žiadosť o prijatie do zamestnania

K funkciám č. 1) a 2):
Údaje, ktoré budú spracúvané sa týkajú najčastejšie kladených otázok (FAQ) a funkcie na vyhľadávanie pozícií:

- údaje, ktoré server ukladá pri použití digitálneho asistenta – Chatbot (o. i. dátum a trvanie ich použitia, údaje o použitom koncovom zariadení, ako napríklad anonymizované ID užívateľa),

- napísané textové správy, ktoré zadáš prostredníctvom digitálneho asistenta- Chatbot,

- osobné údaje, ktoré bez vyžiadania uvedieš do digitálneho asistenta – Chatbot (napríklad tvoje meno).

Všetky osobné a súvisiace údaje sú priamo po ich získaní v rámci logickej sekundy automatizovane anonymizované, aby nebolo v Kauflande možné dohľadať tvoju osobu. Poskytovanie tvojich údajov prebieha dobrovoľne. Spracúvanie osobných údajov je predpokladom pre neobmedzenú funkčnosť digitálneho asistenta.

Právnym základom pre popísané spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), a to oprávnený záujem spoločnosti Kaufland na zlepšení komunikácie a informovanosti potenciálnych záujemcov o zamestnanie v spoločnosti Kaufland.

K funkcii 3):

V rámci funkcie Žiadosť o pracovnú pozíciu sa získavajú osobné údaje. Jedná sa o meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo a krajinu. V závislosti od pracovnej pozície sú okrem toho kladené otázky na predbežný výber. Nepovinne sa môžu vyžadovať údaje o pohlaví, zaradení do databázy talentov, viditeľnosti profilu, alebo odporúčaných spolupracovníkov. . Okrem toho máš možnosť nahrať svoj životopis alebo iné podklady k žiadosti o pracovnú pozíciu. Údaje sa prenesú do nášho online systému žiadostí o pracovnú pozíciu. Informácie ohľadom tohto, ako aj o tam uvedených archivačných lehotách nájdeš v bode 3.  Nedochádza k uchovávaniu osobných údajov v samotnom Digitálnom asistentovi – Chatbot. Všetky osobné a voľne dostupné údaje sú priamo po ich získaní v rámci logickej sekundy automaticky anonymizované, aby nebolo možné digitálnym asistentom - Chatbot dohľadať tvoju osobu. Aj nahraté podklady sa ukladajú iba na krátke medziobdobie  a potom budú okamžite opäť vymazané.

Právnym základom pre popísané spracúvanie osobných údajov je tvoj súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a) Nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR),.

Ďalšie informácie o spracúvaní tvojich osobných údajov nájdeš  v Zásadách ochrany osobných údajov pre kariérny portál spoločnosti Kaufland dostupných na https://kariera.kaufland.sk/ochrana-osobnych-udajov.html

5.2 Protokoly webových serverov

Pri používaní digitálneho asistenta - Chatbot, spracúvame, kvôli zaisteniu bezpečnosti našich IT systémov, štandardne dátum a trvanie návštevy, ako aj počet otázok. Tento zber údajov sa realizuje výlučne na anonymizovanej báze.

Právnym základom pre popísané spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), a to oprávnený záujem spoločnosti Kaufland na bezpečnosti jej IT systémov a riadnom fungovaní digitálneho asistenta - Chatbotu

5.3 Úprava digitálneho asistenta podľa potreby

Nevyhodnocujeme žiadne osobné údaje. Aby sa digitálny asistent - Chatbot upravil tak, aby bol užívateľsky priateľský, aby sa zlepšila kvalita služby alebo, prípadne, aby sa odstránili existujúce chyby, analyzujeme použitie digitálneho asistenta – Chatbota výlučne na základe anonymizovaných údajov. Tým sa dá napríklad ďalej rozvíjať rozpoznávanie fráz a digitálny asistent - Chatbot môže byť obohatený o nové funkcie.

5.4 Kritériá pre stanovenie dĺžky  lehôt uchovávania osobných údajov

V rámci používania digitálneho asistenta - Chatbota neuchovávame žiadne tvoje osobné údaje, nakoľko sú tieto v rámci logickej sekundy automatizovane anonymizované alebo sú presunuté do informačných systémov Kauflandu

6. Použitie cookies

Prevádzkovateľ, účely spracúvania údajov a právne základy:

My, Kaufland Slovenská republika v.o.s., sme prevádzkovateľom pri spracúvaní údajov v súvislosti s použitím takzvaných cookies a iných podobných technológií pre spracúvanie užívateľských údajov na všetkých (pod-) doménach na www.kaufland.sk.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartphone, apod.), keď navštívite naše webové stránky. Cookies na vašom koncovom zariadení nespôsobujú žiadne škody, neobsahujú žiadne víry, trójske kone či iný škodlivý software. Do cookies sa ukladajú informácie, ktoré vždy vyplývajú z používania konkrétneho koncového zariadenia. To však neznamená, že by sme týmto spôsobom priamo získali informácie o Vašej identite.  

Použitie cookies a iných technológií pre spracúvanie užívateľských údajov slúži, podľa kategórie cookies, resp. inej technológie, na nasledujúce účely:

 • Technicky nevyhnutné:
  Tu patria cookies a podobné technológie, bez ktorých nemôžete využívať naše služby (potrebné napríklad pre správne zobrazenie našich webových stránok/Vami zvolených funkcií, k uchovávaniu Vašich prihlásení v sekcii Login atď.). Zoznam všetkých používaných, technicky nevyhnutných technológií / cookies nájdete tu.
  Používanie technicky nevyhnutných cookies a podobných technológií z kategórie „Technicky nevyhnutné“ prebieha s ohľadom na § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon o elektronických komunikáciách. Následné spracúvanie osobných údajov prebieha na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f.)  Nariadenia EÚ.
 • Analytické: Vďaka týmto technológiám sme schopní zohľadniť Vaše skutočné, ako aj predpokladané preferencie, a to za účelom umožnenia Vám pohodlne používať naše webové stránky. Vďaka Vašim nastaveniam sme napríklad schopní zobraziť Vám naše webové stránky v niektorom z pre Vás zrozumiteľnom jazyku. Okrem toho sme schopní, týmto spôsobom, zabrániť tomu, aby sa Vám zobrazovali produkty, ktoré nie sú dostupné vo Vašom regióne. Zoznam všetkých používaných „analytických technológií / cookies“ nájdete tu.
  Používanie cookies a podobných technológií z kategórie „Analytické“ prebieha s ohľadom na § 109 ods. 8 Zákona č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon o elektronických komunikáciách. Následné spracúvanie osobných údajov prebieha na základe Vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a.)  Nariadenia EÚ.
 • Štatistické: Tieto technológie nám umožňujú vytvárať pseudonymné štatistiky týkajúce sa používania našich služieb, a to za účelom ich prispôsobenia konkrétnym potrebám. Vďaka tomu vieme napríklad určiť spôsob, akým prispôsobíme naše webové stránky ešte lepšie potrebám používateľov. Zoznam všetkých používaných „štatistických technológií / cookies“ nájdete tu. Používanie cookies a podobných technológií z kategórie „Štatistické“ prebieha s ohľadom na § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon o elektronických komunikáciách.
  Následné spracúvanie osobných údajov prebieha na základe Vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1, písm. a.)  Nariadenia EÚ.
 • Marketingové: Prostredníctvom tejto technológie sme schopní Vám zobraziť pre Vás vhodný reklamný obsah, ktorý sa odvíja od analýzy Vášho pseudonymného užívateľského správania. Vaše užívateľské správanie je možné vysledovať tiež prostredníctvom rôznych webových stránok, prehliadačov alebo koncových zariadení, a to prostredníctvom ID používateľa (jednoznačného identifikátora).
  Udelením súhlasu so získavaním údajov, týkajúcich sa Vášho pseudonymného používateľského profilu a jeho zdieľaním, spolu so pseudonymným ID používateľa, za reklamnými účelmi, sa Vám môže, na iných webových stránkach Kauflandu a v rámci služieb, prípadne na iných kanáloch poskytovaných tretími osobami , zobrazovať pre Vás relevantný reklamný obsah, ktorý zodpovedá Vašim predpokladaným záujmom, ktoré je možné odvodiť z Vášho používateľského profilu. Súčasne analyzujeme Vaše používanie webových stránok Kauflandu (napr. pozreté alebo otvorené reklamné bannery), a to jednak za účelom optimalizovania našich reklamných inzerátov a ponúk pre Vás a našich ostatných zákazníkov a tiež za účelom poskytnutia pseudonymných údajov našim reklamným partnerom, a to s cieľom, aby títo mohli vykonať zúčtovanie a optimalizovať svoje marketingové kampane. Naši reklamní partneri nebudú spôsobilí tieto informácie priradiť k Vašej osobe. Pokiaľ neudelíte súhlas alebo tento súhlas, s účinkami do budúcnosti, odvoláte, bude sa Vám zobrazovať už len náhodný obsah na príslušných banneroch týkajúcich sa našich služieb a webových stránkach, ako aj u tretích osôb. Zoznam všetkých používaných „marketingových technológií/cookies“ nájdete tu.

Používanie cookies a podobných technológií z kategórie „Marketing“ prebieha s ohľadom na § 109 ods. 8 zákona č. 452/2021 Z.z. v znení neskorších predpisov, Zákon o elektronických komunikáciách. Následné spracúvanie osobných údajov prebieha na základe Vášho súhlasu podľa článku 6 ods. 1 písm. a.)  Nariadenia EÚ.

V rámci používania cookies a podobných technológií pre spracúvanie užívateľských údajov sa budú v závislosti od účelu spracúvať predovšetkým nasledujúce typy osobných údajov:

Technicky nevyhnutné

 • Vstupy užívateľa, aby sa mohli uchovať vstupy na viacerých podstránkach (napr. voľba vašej preferovanej predajne v Hľadaní predajne);
 • Autentifikačné údaje na identifikáciu užívateľa po prihlásení na získanie prístupu k autorizovanému obsahu pri nasledujúcich návštevách (napr. prístup k zákazníckemu kontu);
 • Udalosti súvisiace  s bezpečnosťou (napr. rozoznanie často neúspešných pokusov o prihlásenie);
 • Dáta na prehrávanie multimediálneho obsahu (napr. prehrávanie (produktových) videí, ktoré si vybral užívateľ).

Analytické:

 • Nastavenia prispôsobenia používateľského rozhrania, ktoré nie sú spojené s trvalým identifikátorom (napr. aktívna voľba jazyka alebo konkrétne zobrazenie vyhľadávacích dopytov alebo máp v Hľadaní predajne).

Štatistické:

 • Pseudonymizovaný užívateľský profil s informáciami o používaní našich webových stránok. Toto zahrnuje predovšetkým:
  • Typ/verzia prehliadača,
  • používaný operačný systém,
  • Referrer-URL (stránka, ktorú ste navštívili predtým),
  • názov hostiteľa pristupujúceho počítača (IP adresa),
  • čas požiadavky servera,
  • individuálne ID užívateľa a
  • spustené udalosti na webovej stránke (správanie pri surfovaní).
 • IP adresa sa pri tomto pravidelne anonymizuje, takže vysledovateľnosť Vašej osoby pomocou tejto adresy je zásadne vylúčená.
 • Vaše užívateľské ID spojíme s ďalšími údajmi o vás (napr. meno, e-mailová adresa, atď.) iba s vašim osobitným výslovným súhlasom (pozri napr. bod 6 týchto Zásad o ochrane údajov). Na základe samotného užívateľského ID nie je možné zistiť Vašu totožnosť.

Marketingové

 • Pseudonymizovaný užívateľský profil s informáciami o používaní našich webových stránok. Toto zahŕňa predovšetkým:
  • IP adresu,
  • individuálne užívateľské ID;
  • potenciálne záujmy o produkt,
  • spustené udalosti na webovej stránke (správanie pri surfovaní).
 • IP adresa sa pri tomto pravidelne anonymizuje, takže vysledovateľnosť Vašej osoby pomocou tejto adresy je zásadne vylúčená.
 • Vaše užívateľské ID spojíme s ďalšími údajmi o vás (napr. meno, e-mailová adresa, atď.) iba s vašim osobitným výslovným súhlasom (pozri napr. bod 6 týchto Zásad o ochrane údajov). Na základe samotného užívateľského ID nie je možné vyvodiť akékoľvek závery o vašej osobe. Užívateľské ID a jemu príslušné užívateľské profily môžeme príp. zdieľať cez poskytovateľov reklamných sietí tretím stranám.

Právnym základom pre použitie cookies pre preferencie, štatistiku a marketing a podobných technológií je váš súhlas podľa článku 6 odstavca 1 písmena a) Nariadenia EÚ. Právnym základom pre použitie technicky nutných cookies a podobných technológií je článok 6 odstavec 1 písmeno b) Nariadenia EÚ, to znamená, že vaše údaje spracúvame na účely poskytovania našich služieb počas prípravy alebo vykonávania zmluvy.

6.1 Webtracking prostredníctvom nástroja Adobe Analytics

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Údaje, ktoré získame počas vášho používania našej webstránky (t. j. webstránka, z ktorej bol súbor vyžiadaný, názov súboru, dátum a čas dopytu, množstvo prenesených údajov, stav prístupu ako „súbor prenesený“ alebo „súbor nenájdený“ a pod., opis typu používaného internetového prehliadača a anonymizovaná IP-adresa skrátená o tri posledné číslice), budú z našej strany použité na účely skvalitňovania užívateľského prostredia, štatistického vyhodnocovania, prispôsobovania našich webstránok vašim potrebám, zobrazovania reklamy (zobrazovanie informácií o produktoch na príslušných „ikonách“ tejto webstránky, ktoré zodpovedajú vášmu „klikaniu“ na stránke www.kaufland.sk) a na zamedzenie znefunkčnenia našej webstránky. V tejto súvislosti používame súbory Cookies, ktorými sa riadi nastavenie vášho pripojenia na naše webstránky počas vašej návštevy. V tejto súvislosti bude zo strany nami poverenej spoločnosti Adobe Systems GmbH vytvorený permanentný súbor Cookie vo vašom internetovom prehliadači za účelom vytvorenia pseudonymizovaného užívateľského profilu. Tento permanentný súbor Cookie nám umožňuje opätovné rozpoznanie vášho prehliadača pri ďalšej návšteve našej webstránky. Uvedené nám slúži na účely reklamy, prieskumu trhu a prispôsobenia nastavení našej webstránky, ktoré by  najviac zodpovedalo vašim potrebám.

Údaje získané prostredníctvom Adobe-Analytics-Technologie nebudú použité na účely identifikovania konkrétneho návštevníka našej webstránky. Užívateľské údaje uložené v súbore Cookie rovnako nebudú priradené k osobným údajom nositeľa pseudonymu. Právnym základom pre uchovávanie a používanie permanentného súboru Cookie je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Adobe Systems GmbH môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku. V takom prípade bude zo strany spoločnosti Adobe vytvorený vo vašom prehliadači permanentný „Do not track“ Cookie a nástroj Adobe Analytics Technologie viac nebude vo vzťahu k vám používaný.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Prístup k údajom z vášho zákazníckeho konta Kaufland majú len príslušné odborné oddelenia v rámci skupiny Kaufland (Marketing / Business Inteligence ), ktoré sú poverené starostlivosťou o webstránku www.kaufland.sk a o zákaznícke kontá Kaufland. Pokiaľ spoločnosť Adobe Systems GmbH alebo ďalší technický poskytovatelia služieb získajú prístup k vašim osobným údajom z dôvodu nevyhnutnosti poskytnutia odbornej podpory, bude s nimi uzatvorená zmluva o spracúvaní údajov z poverenia v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ.

6.2 Nástroj Google Conversion Tool

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Táto webstránka používa okrem toho nástroj Google Conversion Tool za účelom pseudonymizovanej internej analýzy úspešnosti  zobrazenej reklamy. Pokiaľ sa na našu webstránku dostanete skrz kliknutie na tam zobrazenú reklamu Kauflandu (textová reklama, reklamný banner), bude prostredníctvom tam umiestneného reklamného banneru vo vašom internetovom prehliadači uložený súbor Cookie. Pokiaľ bol predmetný reklamný banner súčasťou reklamnej kampane spoločnosti Google, vytvorí Google príslušný súbor Cookie pri kliknutí na reklamný banner. Náš konverzný partner, rovnako ani Kaufland, nemôže následne vidieť, aké iné internetové stránky ste navštívili. V tejto súvislosti nezhromažďujeme ani nezískavame žiadne údaje, na základe ktorých by bolo možné vás osobne identifikovať. Informácie získané pomocou Conversion Trackings slúžia výlučne na účely štatistického vyhodnocovania úspešnosti a využívania našich reklamných kampaní. Tieto súbory Cookies strácajú platnosť po uplynutí doby 30 dní. Právnym základom pre toto použitie technológie cookie  je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Pokiaľ sa na tejto analýze nechcete zúčastniť, môžete prostredníctvom nastavení vášho internetového prehliadača ukladanie súborov Cookies deaktivovať alebo cez tento odkaz (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) podať námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Informácia, že ste sa ako anonymný návštevník stránky na našu webstránku dostali prostredníctvom reklamného banneru Kaufland, bude načítaná z vášho súboru Cookie a spracúvaná Kauflandom a naším konverzným partnerom (napr. Google) na anonymnom základe. Vaše osobné údaje nebudú postúpené na tretiu stranu.

6.3 Reklamná sieť Google Display

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame okrem toho technológie pre tzv. Remarketing od spoločnosti Google. Za týmto účelom vytvárame súbory Cookies, aby sme váš počítač opätovne rozpoznali na iných webstránkach, ktoré sa podieľajú na reklamnej sieti Google Display, a to na základe protokolovaných údajov (návšteva našej webstránky vrátane dátumu a času návštevy, prednostne používaný jazyk, typ internetového prehliadača a operačného systému) a aby sa vám na týchto stránkach zobrazovali reklamy ušité na mieru podľa vašich predpokladaných záujmov. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kategórie, na základe ktorých vám je prostredníctvom tejto technológie zobrazovaná reklama založená na vašich záujmoch v rámci celej reklamnej siete Google Display - si môžete pozrieť a prispôsobiť (pridať alebo odstrániť záujmy) prostredníctvom „Nastavenia reklám“ na stránke spoločnosti Google. Prostredníctvom tohto nástroja môžete namietať používanie súborov Cookies na účely reklamy prispôsobenej vašim záujmom v reklamnej sieti Google Display ako takej, ak si stiahnete a nainštalujete plugin na deaktiváciu používania súborov Cookies do vášho internetového prehliadača. Ďalšie informácie k personalizovanému zobrazovaniu reklamy prostredníctvom Googlu nájdete tiež tu.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštevujete iné webstránky na internete, ktorých poskytovatelia poskytli svoje reklamné plochy reklamnej sieti Google Display, budú informácie zo súboru Cookie poskytovateľom tejto webstránky automaticky načítané za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe vašich predpokladaných záujmov. Tieto informácie o dočasnom anonymnom vyhodnotení nebudú uchovávané prevádzkovateľmi iných webstránok.

6.4 Služba Facebook Conversion Technologie

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame služby „Facebook Conversion Pixel“ a „Facebook Remarketing“. Na základe služby Facebook Conversion Pixels dokážeme my a Facebook rozpoznať, že niekto klikol na našu reklamu na Facebooku, na základe čoho bol presmerovaný na našu webstránku. Nedokážeme však vidieť, aké iné webstránky ste navštívili. Údaje získané prostredníctvom služby Facebook Conversion Pixel slúžia výlučne na účely štatistického vyhodnocovania úspešnosti a využívania našich reklamných kampaní na Facebooku. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Prostredníctvom služby Facebook Remarketing Technologie môžu byť užívatelia, ktorí navštívili naše webstránky,  opätovne oslovovaní prostredníctvom cielenej reklamy na stránkach Facebooku. Kaufland nezhromažďuje ani nezískava v tejto súvislosti žiadne informácie, ktorým užívateľom Facebooku bola takáto cielená reklama skutočne zobrazená. Identifikácia konkrétneho užívateľa rovnako z našej strany nie je možná. Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kedykoľvek môžete takéto spracúvanie údajov namietať. Za týmto účelom musíte len kliknúť na nasledujúci odkaz (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej stránky potvrdiť vašu námietku.

Bližšie informácie o účeloch a rozsahu získavania a spracúvania vašich osobných údajov prostredníctvom Facebooku, ako aj možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia na Facebooku nájdete vo Facebook Datenrichtlinie. Prostredníctvom Digital Advertising Alliance v USA, Digital Advertising Alliance of Canada v Kanade resp. cez European Interactive Digital Advertising Alliance v Európe resp. prostredníctvom nastavení vášho koncového zariadenia, ich môžete deaktivovať tak, aby vám nebola zobrazovaná cielená reklama zo strany Facebooku a iných podieľajúcich sa spoločností.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Na základe služby Facebook Conversion Pixels dokážeme my a Facebook rozpoznať, že niekto klikol na našu reklamu na Facebooku, na základe čoho bol presmerovaný na našu webstránku. Informácie vytvorené prostredníctvom súboru Cookie a/alebo grafiky o používaní našej webstránky sú prenášané na servery spoločnosti Facebook v USA, kde sú uchovávané. Facebook používa takto získané informácie za účelom vyhodnocovania správania užívateľov s ohľadom na Facebook reklamu. Facebook môže tieto údaje prípadne aj ďalej prenášať na tretie strany, pokiaľ mu takáto povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov alebo tretia strana pre Facebook spracúva osobné údaje na základe poverenia. Vaša IP-adresa nebude spájaná zo strany Facebooku s inými údajmi uchovávanými Facebookom.

6.5 Retargeting a meranie úspešnosti reklamy prostredníctvom nástroja Weerfolgsmessung Double Click

Účel spracúvania/Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame technológiu pre tzv. Retargeting od spoločnosti  Double Click. Účel služieb poskytovaných zo strany Double Click pozostáva v opakovanom rozpoznaní skorších návštevníkov webových stránok reklamných zákazníkov Double Click (webstránky, aplikácie a newslettery) za účelom zobrazovania personalizovaných reklamných bannerov. Double Click používa na tento účel súbory Cookies, ktoré žiadnym spôsobom neumožňujú osobnú identifikáciu konkrétneho návštevníka webstránok. Právnym základom pre toto ukladanie údajov a ich použitie prostredníctvom permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou týchto súborov Cookies môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť tu uvedený odkaz (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštívite iné webstránky, ktorých poskytovatelia sú rovnako zákazníkmi Double Click, budú informácie z permanentného súboru Double Click-Cookie načítané (to súwebové stránky navštívené prostredníctvom prehliadača) za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe histórie prehliadania.

6.6 Retargeting technológia a meranie úspešnosti reklamy nástrojom spoločnosti Adform

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame technológiu pre tzv. Retargeting od spoločnosti Adform. Účel služieb poskytovaných spoločnosťou Adform pozostáva v opakovanom rozpoznaní bývalého návštevníka stránok zákazníkov spoločnosti Adform za účelom zobrazovania personalizovaných reklamných bannerov. Adform používa na tento účel súbory Cookies, ktoré žiadnym spôsobom neumožňujú osobnú identifikáciu konkrétneho návštevníka našej webstránky. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Adform môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštevujete iné webstránky, ktorých poskytovatelia sú rovnako zákazníkmi spoločnosti Adform, budú informácie z permanentného súboru Cookie spoločnosti Adform načítané za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe histórie prehliadania.

6.7. Retargeting technológia a meranie úspešnosti reklamy nástrojom spoločnosti Etarget

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame technológiu pre tzv. Retargeting od spoločnosti Etarget. Účel služieb poskytovaných spoločnosťou Etarget pozostáva v opakovanom rozpoznaní bývalého návštevníka stránok zákazníkov spoločnosti Etarget za účelom zobrazovania personalizovaných reklamných bannerov. Etarget používa na tento účel súbory Cookies, ktoré žiadnym spôsobom neumožňujú osobnú identifikáciu konkrétneho návštevníka našej webstránky. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Etarget môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača navštevujete iné webstránky, ktorých poskytovatelia sú rovnako zákazníkmi spoločnosti Etarget, budú informácie z permanentného súboru Cookie spoločnosti Etarget načítané za účelom zobrazovania reklamných bannerov prispôsobených na základe histórie prehliadania.

6.8. Retargeting technológia a meranie úspešnosti reklamy nástrojom spoločnosti Gemius

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Na našich webstránkach používame technológiu vyhodnocovanie reklám a štatistické zisťovania od spoločnosti Gemius. Účel služieb poskytovaných spoločnosťou Gemius pozostáva v anonymnom vyhodnocovaní štatistických údajov o zásahu reklám a ich úspešnosti a o anonymizovanom užívateľskom správaní na sledovaných webstránkach. Gemius používa na tieto účely súbory Cookies, ktoré žiadnym spôsobom neumožňujú osobnú identifikáciu konkrétneho návštevníka našej webstránky. Právnym základom pre získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej webstránky a zvyšovaní úspešnosti reklamných činností. Kaufland v tejto súvislosti nezhromažďuje ani nezískava žiadne informácie, na základe ktorých by bolo možné osobne identifikovať konkrétneho užívateľa. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti Gemius môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  (alebo nižšie v bode 8.10 týchto zásad) a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť vašu námietku.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov osobných údajov: Pokiaľ prostredníctvom rovnakého internetového prehliadača vyplníte zisťovací dotazník o vašom správaní na internete, tak spoločnosť Gemius spojí vaše socio-demografické údaje s vašou štatistickou históriou správania na sledovaných webstránkach. Gemius nespracováva vaše osobné údaje ani ich neukladá.

6.9. Doba uchovávania/Kritéria pre určenie doby uchovávania Cookies

Dobu uchovávania cookies môžete zistiť v našich ustanoveniach k používaniu cookies. Ak sa v stĺpci „Priebeh“ nachádza údaj „trvalý“, bude táto cookie vždy uložená natrvalo, až kým neodvoláte svoj príslušný súhlas.

6.10 Prehľad všetkých možností námietok

Nižšie uvedené analytické nástroje a nástroje pre tzv. tracking v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ sú prepojené s našou webstránkou. Ich použitie môžete namietať s účinnosťou do budúcnosti kliknutím na príslušné odkazy uvedené v tabuľke.

Poskytovateľ služby: Adobe Webtracking System; Odkaz na možnosť namietať
Poskytovateľ služby: Google Conversion Tool; Odkaz na možnosť namietať

Poskytovateľ služby: Google-Display-reklamná sieť; Odkaz na možnosť namietať

Poskytovateľ služby: Facebook Conversion Technologie; Odkaz na možnosť namietať

Poskytovateľ služby: Retargeting a nástroj na meranie úspešnosti reklamy Double Click: Odkaz na možnosť namietať

Poskytovateľ služby: Retargeting und nástroj na meranie úspešnosti reklamy Adform; Odkaz na možnosť namietať
Poskytovateľ služby: : Retargeting und nástroj na meranie úspešnosti reklamy Etarget; Odkaz na možnosť namietať
Poskytovateľ služby: : Retargeting und nástroj na meranie úspešnosti reklamy Gemius; Odkaz na možnosť namietať

6.11 Adobe Target

Účel spracúvania osobných údajov/Právny základ: Využívame software Adobe Target spoločnosti Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Írsko), a to za účelom analyzovania a optimalizovania našej webovej stránky. Pomocou softvéru Adobe Target je možné vykonať tzv. A/B testy alebo multivariantové testy na webovej stránke. Softvér pritom umožňuje, v porovnaní s originálnou verziou webovej stránky, modulovať variant (odlišný design alebo obsah), a to s cieľom zistiť zákazníkmi preferovaný variant a príslušne optimalizovať webovú stránku potrebám návštevníkov. Modulácia variantov môže v týchto prípadoch, pre určité segmenty návštevníkov, prebiehať aj trvalo. Pritom nedôjde k uchovávaniu alebo spracúvaniu žiadnych osobných údajov. Nedochádza ani k zhromažďovaniu alebo spracúvaniu ucelených IP adries alebo dát, prostredníctvom ktorých je možné spätne určiť identitu konkrétnej osoby. Užívateľské správanie bude vyhodnocované na základe kvantitatívnych metód, pričom môže byť opätovne rozpoznateľné prostredníctvom individuálnych ID. Modulácia testov a variantov prebieha prostredníctvom tzv. „session-cookies“ (súbory cookie relácie) a “permanent-cookies“ (trvalé súbory cookie). Prvé budú uchovávané vo vyrovnávacej pamäti výhradne po dobu, počas ktorej budete používať našu webovú stránku. „Permanent cookies“ sa použijú za účelom zachytenia informácií o užívateľoch, ktorí navštívia našu webovú stránku opakovane.

V rámci týchto účelov používania dôjde k spracúvaniu osobných údajov na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR – t.j. na základe udeleného súhlasu, a to akceptovaním tzv. „marketing-cookies“. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať, a to s účinkami do budúcnosti, kliknutím sem.

Príjemcovia/Kategórie príjemcov: Informácie, ktoré môžeme zhromažďovať využitím cookies budeme spracúvať prostredníctvom Adobe. Vaše osobné údaje nebudú pritom ďalej poskytované tretím osobám.

Súbory cookies

6. Šifrovanie
Kaufland prijíma rôznorodé technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme v čo najvyššej možnej miere chránili tvoje údaje pred možnými nežiaducimi prístupmi. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia sme zaviedli aj šifrovacie procesy. Tebou poskytnuté údaje budú prenášané a ich pravosť overovaná v zašifrovanej forme prostredníctvom protokolu SSL (tzv. Secure Socket Layer), aby sa zabránilo ich zneužitiu tretími stranami. Uvedené si môžeš všimnúť v stavovom riadku tvojho prehliadača, kde je viditeľný symbol zamknutého zámku a cieľová adresa začína v tvare „https....“.

7. Práva dotknutej osoby
Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia EÚ máš kedykoľvek právo získať na základe žiadosti bezplatný prístup k osobným údajom uchovávaným Kauflandom k tvojej osobe.

Súčasne máš v zmysle čl. 16 Nariadenia EÚ právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov uchovávaných k tvoje osobe.

Okrem toho ti v zmysle čl. 17 Nariadenia EÚ prináleží právo požadovať vymazanie tvojich osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedený v tomto čl. 17 Nariadenia EÚ (napr. pokiaľ Vaše údaje nie sú viac potrebné na účely rozhodnutia o prijatí do zamestnania alebo ak ste udelený súhlas odvolali).

V zmysle čl. 18 Nariadenia EÚ máš ďalej právo, pri splnení zákonných predpokladov, požadovať obmedzenie spracúvania tvojich osobných údajov.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia EÚ prináleží ti právo namietať v zmysle čl. 21 Nariadenia EÚ. Pokiaľ namietaš proti spracúvaniu osobných údajov, do budúcnosti sa viac spracúvanie nebude realizovať, pokiaľ Kaufland nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre ďalšie pokračovanie spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Pokiaľ si spracúvané osobné údaje poskytol sám, máš právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia EÚ.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia EÚ, máš možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžeš písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov.

Každá dotknutá osoba má okrem vyššie uvedeného právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.  

8. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Na zodpovednú osobu spoločnosti Kaufland pre oblasť osobných údajov sa môžeš obrátiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Právo a Compliance

Adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
E-mail:  dataprotection@kaufland.sk