Ochrana osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov pre kariérny portál spoločnosti Kaufland

Tieto zásady ochrany osobných údajov pre kariérny portál spoločnosti Kaufland (ďalej len „zásady“) boli vypracované v súlade s čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“).

Pri návšteve nášho kariérneho portálu chceme, aby si sa cítil bezpečne a príjemne. Ochrane tvojho súkromia prikladáme veľký význam, nakoľko ochranu osobných údajov považujeme za znak kvality nielen vo vzťahu k zákazníkom, ale rovnako aj vo vzťahu k našim zamestnancom a uchádzačom o zamestnanie. Cieľom nasledujúcich ustanovení je informovať ťa o našom zaobchádzaní pri získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov pri tvojej návšteve a používaní kariérneho portálu spoločnosti Kaufland.

1. Prevádzkovateľ v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ

Pokiaľ nie je v týchto zásadách uvedené inak, je prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 Nariadenia EÚ spoločnosť:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Sídlo: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava

(ďalej len „Kaufland“)

e-mail: personalne@kaufland.sk

tel.č.: 02/ 49 59 04 78

2. Kontaktný formulár / E-mail / Telefonický hovor
Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov:
Je pre nás samozrejmosťou, že osobné údaje, ktoré nám poskytneš vyplnením kontaktného formulára, prostredníctvom telefonického hovoru alebo e-mailu, spracúvame dôverným spôsobom. Tvoje osobné údaje používame výlučne na účely spracovania tvojho dopytu.  Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu spracovávať žiadosti o zamestnanie a zodpovedať otázky návštevníkov nášho kariérneho portálu, a tým neustále prispievať k zvyšovaniu ich spokojnosti.   

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov: Prenos osobných údajov na tretiu stranu mimo spoločnosti Kaufland zásadne vylučujeme.  Výnimočne môže dôjsť k spracúvaniu údajov prostredníctvom nami poverených sprostredkovateľov. Títo sú v každom jednotlivom prípade starostlivo vyberaní, pravidelne z našej strany kontrolovaní a zmluvne viazaní v súlade s čl. 28 Nariadenia EÚ.

Okrem toho môže nastať situácia, že bude potrebné tvoj dopyt postúpiť na inú spoločnosť v rámci skupiny Kaufland (napr. v prípade, ak sa tvoj dopyt priamo týka tejto spoločnosti), za účelom jeho spracovania.

V týchto prípadoch bude tvoj dopyt pred jeho postúpením anonymizovaný takým spôsobom, aby si iná spoločnosť skupiny Kaufland nemohla spojiť tento dopyt s tvojou osobou. Ak by bolo v konkrétnom prípade nevyhnutné postúpiť tvoje údaje inej spoločnosti skupiny Kaufland, budeme ťa o tejto potrebe vopred informovať a požiadame ťa o udelenie príslušného súhlasu.

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Všetky údaje, ktoré si nám poskytol v súvislosti s tvojim dopytom zaslaným prostredníctvom tejto webstránky alebo e-mailu, budú z našej strany najneskôr do 90 dní po tom, čo ti bude odoslaná finálna odpoveď, vymazané resp. trvalo anonymizované. Uchovávanie údajov po dobu 90 dní po zaslaní finálnej odpovede odzrkadľuje skutočnosť, že sa zriedkavo môže vyskytnúť prípad, kedy nás budeš po diručení odpovede opätovne kontaktovať v tej istej záležitosti, pričom z našej strany bude potrebné, aby sme vedeli nadviazať na predchádzajúcu korešpondenciu. Skúsenosti ukázali, že po uplynutí tejto doby sa na nás spravidla už žiadatelia nezvyknú obracať s doplňujúcimi otázkami k ich žiadostiam.   

3. Online systém pre  nábor zamestnancov
Spoločnosť Kaufland neustále hľadá kvalifikovaných a motivovaných zamestnancov. Dovoľujeme si ťa upozorniť, že žiadosti o zamestnanie, ktoré nám pošleš prostredníctvom e-mailu, sú k nám prenášané v nezašifrovanej forme. Z tohto dôvodu ťa prosíme, aby si na tento účel používal iba náš online systém pre  nábor zamestnancov. Zohľadni tiež prosím aj podmienky spracúvania osobných údajov uvedené v osobitných zásadách ochrany osobných údajov pre náš Online systém pre nábor zamestnancov.

4. Spracúvanie osobných údajov  v prípade použitia funkcie „zdieľať“
V záujme ochrany osobných údajov sme sa rozhodli nezahrnúť funkciu „zdieľať“ obsah kariérneho portálu na rôzne sociálne siete prostredníctvom sociálnych pluginov zabudovaných priamo do nášho kariérneho portálu.  Preto sú všetky funkcie „zdieľať“ na našom kariérnom portáli implementované len prostredníctvom zdieľania internetového odkazu. Internetový odkaz sa najprv zobrazí v novom okne prostredníctvom stránky príslušnej sociálnej siete. Samotným otvorením tejto stránky nedochádza k prenosu žiadnych údajov na poskytovateľa sociálnej siete. Profilovanie vykonávané tretími stranami je preto vylúčené. V každom prípade však nechceme tým užívateľom, ktorí si želajú obsah nášho kariérneho portálu „zdieľať“ na sociálnych sieťach, v tejto možnosti brániť. Len v prípade, ak po otvorení nového okna sami vedome kliknete na tlačidlo „zdieľať“, dochádza k prenosu údajov na poskytovateľa Vami zvolenej sociálnej siete.

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pri používaní funkcie „zdieľať“ je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu umožniť užívateľom nášho kariérneho portálu používať funkciu „zdieľať“ na dobrovoľnej báze.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov: V rámci „zdieľania“ obsahu nášho kariérneho portálu prostredníctvom sociálnych sietí môže dôjsť k prenosu určitých dát na poskytovateľa sociálnej siete, ako napr.

  • adresa tejto webstránky,
  • dátum a čas otvorenia webstránky resp. kliknutia na tlačidlo „zdieľať“,
  • informácie o použitom internetovom prehliadači a operačnom systéme,
  • tvoja aktuálna IP-adresa,
  • tebou zdieľaný obsah.

Tebou zdieľaný obsah môže byť následne, v zmysle tvojich vlastných nastavení ochrany súkromia tvojho účtu na príslušnej sociálnej sieti, viditeľný aj pre iných užívateľov danej sociálnej siete. Pokiaľ si v čase kliknutia na tlačidlo „zdieľať“ súčasne prihlásený na príslušnej sociálnej sieti, je poskytovateľ tejto sociálnej siete schopný z vyššie uvedených údajov určiť aj tvoje užívateľské resp. skutočné meno. Tieto údaje môžu byť potom prostredníctvom poskytovateľa sociálnej siete spracúvané aj mimo územia Európskej únie. Kaufland nemá žiadny dosah na rozsah, spôsob a účel spracúvania údajov zo strany poskytovateľa sociálnej siete. Zober, prosím, na vedomie, že poskytovateľ sociálnej siete je schopný prostredníctvom vyššie uvedených údajov vytvárať pseudonymizované a dokonca aj individualizované užívateľské profily.

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Doba, po ktorú zostane tvoj zdieľaný obsah zobrazený na príslušnej sociálnej sieti, závisí od tvojich vlastných nastavení ochrany súkromia tvojho účtu na danej sociálnej sieti a od pravidiel ochrany osobných údajov uplatňovaných danou sociálnou sieťou. Kaufland nemá na dobu uchovávania tvojich osobných údajov zo strany poskytovateľa sociálnej siete žiadny dosah.

5. Používanie súborov Cookies
Na našom kariérnom portáli používame súbory Cookies. Súbory Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri tvojej návšteve tejto webstránky zasielané naším webovým serverom do tvojho koncového zariadenia (PC, notebook, smartfón, tablet) a uložené v tebou používanom internetovom prehliadači. Nami používané súbory Cookies môžu plniť rozličné funkcie. V nasledujúcich ustanoveniach ťa bližšie informujeme o jednotlivých typoch súboroch Cookies, ktoré používame a o účele ich použitia.

Tvoj internetový prehliadač môžete nastaviť takým spôsobom, aby ťa o umiestňovaní súborov Cookies informoval. Takto bude používanie súborov Cookies pre teba transparentné. Okrem toho môžeš svoj internetový prehliadač nastaviť aj tak, že vo všeobecnosti nebude umožňovať použitie súborov Cookies resp. bude brániť použitiu súborov Cookies len od vybraných poskytovateľov. Radi by sme ťa však upozornili, že takéto nastavenie tvojho prehliadača môže za istých okolností obmedziť využívanie jednotlivých funkcií nášho kariérneho portálu.

Účel spracúvania / Právny základ pre spracúvanie osobných údajov: Počas tvojho používania nášho kariérneho portálu získavame nasledujúce údaje:

·         webstránka, z ktorej bol súbor vyžiadaný,
·         názov súboru,
·         dátum a čas dopytu,
·         prenesené množstvo údajov,
·         stav prístupu ako „súbor prenesený“ alebo „súbor nenájdený“ a pod.,
·         opis typu používaného internetového prehliadača,
·         anonymizovaná IP-adresa skrátená o tri posledné číslice prostredníctvom programu adobe analytics.

Tieto údaje budú z našej strany použité na účely skvalitňovania užívateľského prostredia, štatistického vyhodnocovania, prispôsobovania nášho kariérneho portálu tvojim potrebám a na zamedzenie znefunkčnenia nášho kariérneho portálu.

Za týmto účelom používame súbory Cookies, prostredníctvom ktorých sa nastavuje tvoje pripojenie k nášmu kariérnemu portálu. Za týmto účelom bude zo strany nami poverenej spoločnosti adobe analytics vytvorený permanentný súbor Cookie v tvojom internetovom prehliadači za účelom vytvorenia pseudonymizovaného užívateľského profilu. Tento permanentný súbor Cookie nám umožňuje opätovné rozpoznanie tvojho prehliadača pri ďalšej návšteve nášho kariérneho portálu. Uvedené nám slúži na účely prieskumu trhu a nastavenia nášho kariérneho portálu prispôsobeného tvojim osobným potrebám.

Údaje získané prostredníctvom technológie adobe analytics nebudú použité na účely identifikovania konkrétneho návštevníka kariérneho portálu. Užívateľské údaje uložené v súbore Cookie rovnako nebudú spojené s osobnými údajmi nositeľa pseudonymu. Právnym základom pre uchovávanie a používanie údajov prostredníctvom permanentných súborov Cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EÚ. Oprávnený záujem je zdôvodnený záujmom Kauflandu na optimalizácii našej kariérnej webstránky. Získavanie a uchovávanie údajov pomocou permanentných súborov Cookies prostredníctvom spoločnosti adobe analytics môžete kedykoľvek namietať s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom musíte kliknúť na tu uvedený odkaz  a po otvorení príslušnej webstránky potvrdiť svoju námietku. V takom prípade bude zo strany spoločnosti etracker vytvorený v tvojom prehliadači permanentný súbor „Do not track“ Cookie a technológia adobe analytics viac nebude vo vzťahu k tebe používaná.

Príjemcovia / Kategórie príjemcov osobných údajov: Prístup k údajom podľa tohto bodu majú len príslušné odborné oddelenia v rámci skupiny Kaufland, ktoré sú poverené starostlivosťou o kariérny portál spoločnosti Kaufland. Pokiaľ by mala spoločnosť adobe analytics alebo iný technický poskytovateľ získať prístup k tvojim údajom z dôvodu nevyhnutnosti poskytnutia technickej podpory, bude s každou takouto spoločnosťou uzatvorená zmluva o spracúvaní osobných údajov z poverenia v zmysle čl. 28 Nariadenia EÚ.

Doba uchovávania / Kritéria pre určenie doby uchovávania osobných údajov: Dočasné súbory Cookies sú vždy po ukončení prehliadania (t. j. po zatvorení internetového prehliadača) vymazané. Permanentné súbory Cookies zostávajú uložené v tvojom internetovom prehliadači až do doby ich manuálneho vymazania z tvojej strany.

6. Šifrovanie
Kaufland prijíma rôznorodé technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia, aby sme v čo najvyššej možnej miere chránili tvoje údaje pred možnými nežiaducimi prístupmi. Okrem zabezpečenia prevádzkového prostredia sme zaviedli aj šifrovacie procesy. Tebou poskytnuté údaje budú prenášané a ich pravosť overovaná v zašifrovanej forme prostredníctvom protokolu SSL (tzv. Secure Socket Layer), aby sa zabránilo ich zneužitiu tretími stranami. Uvedené si môžeš všimnúť v stavovom riadku tvojho prehliadača, kde je viditeľný symbol zamknutého zámku a cieľová adresa začína v tvare „https....“.

7. Práva dotknutej osoby
Podľa čl. 15 ods. 1 Nariadenia EÚ máš kedykoľvek právo získať na základe žiadosti bezplatný prístup k osobným údajom uchovávaným Kauflandom k tvojej osobe.

Súčasne máš v zmysle čl. 16 Nariadenia EÚ právo požadovať opravu nesprávnych osobných údajov uchovávaných k tvoje osobe.

Okrem toho ti v zmysle čl. 17 Nariadenia EÚ prináleží právo požadovať vymazanie tvojich osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedený v tomto čl. 17 Nariadenia EÚ (napr. pokiaľ Vaše údaje nie sú viac potrebné na účely rozhodnutia o prijatí do zamestnania alebo ak ste udelený súhlas odvolali).

V zmysle čl. 18 Nariadenia EÚ máš ďalej právo, pri splnení zákonných predpokladov, požadovať obmedzenie spracúvania tvojich osobných údajov.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia EÚ prináleží ti právo namietať v zmysle čl. 21 Nariadenia EÚ. Pokiaľ namietaš proti spracúvaniu osobných údajov, do budúcnosti sa viac spracúvanie nebude realizovať, pokiaľ Kaufland nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody pre ďalšie pokračovanie spracúvania, ktoré prevažujú nad záujmami dotknutej osoby.

Pokiaľ si spracúvané osobné údaje poskytol sám, máš právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 Nariadenia EÚ.

Pokiaľ je právnym základom pre spracúvanie osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia EÚ, máš možnosť tento súhlas kedykoľvek s účinkami do budúcnosti odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Vo vyššie uvedených prípadoch alebo v prípade otázok alebo sťažností sa môžeš písomne alebo prostredníctvom e-mailu obrátiť na zodpovednú osobu pre oblasť ochrany osobných údajov.

Každá dotknutá osoba má okrem vyššie uvedeného právo podať sťažnosť dozornému orgánu pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je na území Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov SR.  

8. Kontaktné údaje zodpovednej osoby:

Na zodpovednú osobu spoločnosti Kaufland pre oblasť osobných údajov sa môžeš obrátiť prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov:

Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Právo a Compliance

Adresa: Trnavská cesta 41/A, 831 04 Bratislava
E-mail:  dataprotection@kaufland.sk